Звіт про доходи та витрати компанії за 2018 рік

Показники Код рядка Усього I кв. II кв. III кв. IV кв.
1 2 3 4 5 6 7
I. Визначення доходу від реалізації послуг з видів страхування, інших, ніж страхування життя
Страхові платежі (премії, внески), усього 10 68843,8 15673,9 14556,9 11647,2 26965,8
від філій 11 0 0 0 0 0
від страхувальників – фізичних осіб 12 6764 718,5 1247,9 1494,5 3303,1
від перестрахувальників 13 5685,6 260,8 325,2 806,2 4293,4
із них від перестрахувальників-нерезидентів 14 0 0 0 0 0
Частки страхових платежів (премій, внесків), належні перестраховикам 20 41237,7 6461,5 3444,8 9328,6 22002,8
у тому числі перестраховикам-нерезидентам 21 0 0 0 0 0
Резерви незароблених премій та залишки страхових платежів з державного обов`язкового страхування на початок звітного періоду 30 x 12062,2 8609,2 10561,2 10649
Резерви незароблених премій та залишки страхових платежів з державного обов`язкового страхування на кінець звітного періоду 40 x 8609,2 10561,2 10649 11346,8
Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на початок звітного періоду 50 x 5292,2 4369,8 3618,4 5911
Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду 60 x 4369,8 3618,4 5911 5117,3
Дохід від реалізації послуг з видів страхування, інших, ніж страхування життя (зароблені страхові платежі),010-020+030-040-050+060 70 28146,6 11743 8408,7 4523,4 3471,5
II. Визначення доходу від реалізації послуг із страхування життя
Страхові платежі (премії, внески) 80 0 0 0 0 0
Частки страхових платежів (премій, внесків), належні перестраховикам 90 0 0 0 0 0
у тому числі перестраховиками-нерезидентами 91 0 0 0 0 0
Дохід від реалізації послуг зі страхування життя 080-90-140+280 100 0 0 0 0 0
III. Дохід від надання послуг для інших страховиків та інших послуг (виконання робіт)
Дохід від надання послуг для інших страховиків 110 0 0 0 0 0
у тому числі суми агентських винагород 111 17 3,2 4,6 4,1 5,1
із яких ті, що отримуються від страховиків, які здійснюють страхування життя 112 0 0 0 0 0
Дохід від надання послуг (виконання робіт), що безпосередньо пов'язані із видами діяльності, зазначеними у статті 2 Закону України “Про страхування” 120 0 0 0 0 0
ІV. Інші операційні доходи, інші та надзвичайні доходи  
Суми, що повертаються із технічних резервів, інших, ніж резерви незароблених премій 130 2289,5 0 0 1923 366,5
Суми, що повертаються з резервів із страхування життя 140 0 0 0 0 0
Суми, що повертаються з резерву належних виплат страхових сум 141 0 0 0 0 0
Суми інвестиційного доходу, одержаного страховиком від розміщення коштів резервів страхування життя, що належить страховику 142 0 0 0 0 0
Частки страхових виплат і відшкодувань, компенсовані перестраховиками 150 0 0 0 0 0
із них перестраховиками - нерезидентами 151 0 0 0 0 0
Частки викупних сум, що компенсуються перестраховиками 160 0 0 0 0 0
Суми, що повертаються із централізованих страхових резервних фондів 170 0 0 0 0 0
Суми, що отримуються в результаті реалізації переданого страхувальником або іншою особою права вимоги до особи, відповідальної за заподіяні збитки 180 48,1 1,7 11,4 7,8 27,2
Суми отриманих комісійних винагород за перестрахування 190 0 0 0 0 0
із яких суми комісійних винагород за перестрахування, компенсовані перестраховиками-нерезидентами 191 0 0 0 0 0
Інші операційні доходи 200 192,1 50,4 138 0 3,7
Фінансові доходи 210 14,6 13,6 0 0,3 0,7
у тому числі доходи від участі в капіталі 211 0 0 0 0 0
доходи за облігаціями 212 0 0 0 0 0
доходи від депозитів 213 14,6 13,6 0 0,3 0,7
дивіденди за акціями 214 0 0 0 0 0
Інші доходи 220 18022 6756 6766 0 4500
Надзвичайні доходи 230 0 0 0 0 0
V. Страхові виплати і страхові відшкодування та викупні суми  
Страхові виплати та страхові відшкодування 240 689,8 46,6 128,7 133,1 381,4
у тому числі, що здійснюються за договорами страхування, термін дії яких на дату прийняття рішення про здійснення страхової виплати/страхового відшкодування закінчився 241 0 0 0 0 0
Виплати викупних сум 250 0 0 0 0 0
VІ. Операційні витрати, інші та надзвичайні витрати    
Відрахування у технічні резерви, інші, ніж резерви незароблених премій 260 1377 1334 43 0 0
Відрахування у резерв катастроф з обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду 270 0 0 0 0 0
Відрахування у резерви із страхування життя 280 0 0 0 0 0
Відрахування до резерву належних виплат страхових сум 281 0 0 0 0 0
Сума відрахувань у резерв зі страхування життя за рахунок частини інвестиційного доходу, одержаного від розміщення коштів резервів страхування життя 282 0 0 0 0 0
Відрахування у централізовані страхові резервні фонди 290 0 0 0 0 0
Витрати, пов’язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування (аквізиційні витрати) 300 23738,2 9539 6385 5488,9 2325,3
у тому числі на агентські винагороди 301 23738,2 9539 6385 5488,9 2325,3
із яких страховикам-нерезидентам 302 0 0 0 0 0
Витрати, пов’язані з укладанням та пролонгацією договорів перестрахування 310 0 0 0 0 0
у тому числі на винагороди брокерам 311 0 0 0 0 0
із яких брокерам-нерезидентам 312 0 0 0 0 0
на комісійні винагороди перестрахувальникам 313 0 0 0 0 0
із яких перестрахувальникам-нерезидентам 314 0 0 0 0 0
Витрати, пов’язані з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), які сталися у звітному періоді 320 0 0 0 0 0
у тому числі на оплату судових затрат 321 0 0 0 0 0
на оплату експертних (оцінних) робіт 322 0 0 0 0 0
із яких на оплату послуг аварійних комісарів 323 0 0 0 0 0
на оплату послуг установ асістансу* 324 0 0 0 0 0
із яких на оплату послуг установ асістансу-нерезидентів 325 0 0 0 0 0
Витрати, що здійснюються у зв’язку з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), які сталися в попередніх звітних періодах 330 0 0 0 0 0
у тому числі на оплату судових затрат 331 0 0 0 0 0
на оплату експертних (оцінних) робіт 332 0 0 0 0 0
із яких на оплату послуг аварійних комісарів 333 0 0 0 0 0
на оплату послуг установ асістансу 334 0 0 0 0 0
із яких на оплату послуг установ асістансу-нерезидентів 335 0 0 0 0 0
Інші витрати, що належать до собівартості реалізованих послуг 340 0 0 0 0 0
Інші адміністративні витрати 350 1454,9 347,4 347,2 379,6 380,7
Інші витрати на збут послуг 360 0 0 0 0 0
у тому числі витрати на рекламу та маркетинг 361 0 0 0 0 0
Інші операційні витрати 370 1447,9 68,9 1117,7 124,5 136,8
Фінансові витрати 380 0 0 0 0 0
у тому числі втрати від участі в капіталі 381 0 0 0 0 0
проценти за користування кредитами 382 0 0 0 0 0
проценти за облігаціями випущеними 383 0 0 0 0 0
Інші витрати 390 18035,4 6757 6768 7,4 4503
Надзвичайні витрати 400 0 0 0 0 0
VІІ. Фінансові результати звичайної діяльності та надзвичайних подій (до оподаткування)
Результат основної діяльності 410 1985,4 462,4 541 332,2 649,8
Результат фінансових операцій 420 14,6 13,6 0 0,3 0,7
у тому числі від участі в капіталі 421 0 0 0 0 0
Результат іншої звичайної діяльності 430 -13,4 -1 -2 -7,4 -3
Результат надзвичайних подій 440 0 0 0 0 0
VІІІ. Податки на прибуток від звичайної діяльності та на прибуток від надзвичайних подій
Податок на прибуток від звичайної діяльності 450 1897,2 464,9 426,9 325,2 680,2
у тому числі на валові доходи від діяльності з видів страхування, інших, ніж страхування життя 451 1897,2 464,9 426,9 325,2 680,2
на валові доходи від діяльності із страхування життя 452 0 0 0 0 0
на операції з перестраховиками - нерезидентами 453 0 0 0 0 0
Податки на прибуток від надзвичайних подій 460 0 0 0 0 0
ІХ. Чистий:          
Прибуток 470 122,2 10,1 112,1 0 0
Збиток 480 -32,8 0 0 -0,1 -32,7
* Установи асістансу - установи з організації надання медичної допомоги.