Звіт про доходи та витрати компанії за 2017 рік

Показники
Код рядка
Усього
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
1
2
3
4
5
6
7
I. Визначення доходу від реалізації послуг з видів страхування, інших, ніж страхування життя
Страхові платежі (премії, внески), усього
10
54009,6
11557,5
11764,4
14727,9
15959,8
від філій
11
0
0
0
0
0
від страхувальників – фізичних осіб
12
1986,8
361,6
408,2
275,4
941,6
від перестрахувальників
13
2252,2
455,2
552,4
634,9
609,7
із них від перестрахувальників-нерезидентів
14
0
0
0
0
0
Частки страхових платежів (премій, внесків), належні перестраховикам
20
12463,6
1855
201,4
7028,6
3378,6
у тому числі перестраховикам-нерезидентам
21
0
0
0
0
0
Резерви незароблених премій та залишки страхових платежів з державного обов`язкового страхування на початок звітного періоду
30
x
12769
13971,7
6339,6
9211,3
Резерви незароблених премій та залишки страхових платежів з державного обов`язкового страхування на кінець звітного періоду
40
x
13971,7
6339,6
9211,3
12062,2
Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на початок звітного періоду
50
x
3136,8
1885,5
1062,7
2140
Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду
60
x
1885,5
1062,7
2140,1
5292,2
Дохід від реалізації послуг з видів страхування, інших, ніж страхування життя (зароблені страхові платежі),010-020+030-040-050+060
70
44408,3
7248,5
18372,3
5905
12882,5
II. Визначення доходу від реалізації послуг із страхування життя
Страхові платежі (премії, внески)
80
0
0
0
0
0
Частки страхових платежів (премій, внесків), належні перестраховикам
90
0
0
0
0
0
у тому числі перестраховиками-нерезидентами
91
0
0
0
0
0
Дохід від реалізації послуг зі страхування життя 080-90-140+280
100
0
0
0
0
0
III. Дохід від надання послуг для інших страховиків та інших послуг (виконання робіт)
Дохід від надання послуг для інших страховиків
110
19,8
4
5,8
5,2
4,8
у тому числі суми агентських винагород
111
19,8
4
5,8
5,2
4,8
із яких ті, що отримуються від страховиків, які здійснюють страхування життя
112
0
0
0
0
0
Дохід від надання послуг (виконання робіт), що безпосередньо пов'язані із видами діяльності, зазначеними у статті 2 Закону України “Про страхування”
120
0
0
0
0
0
ІV. Інші операційні доходи, інші та надзвичайні доходи
Суми, що повертаються із технічних резервів, інших, ніж резерви незароблених премій
130
1105
210
895
0
0
Суми, що повертаються з резервів із страхування життя
140
0
0
0
0
0
Суми, що повертаються з резерву належних виплат страхових сум
141
0
0
0
0
0
Суми інвестиційного доходу, одержаного страховиком від розміщення коштів резервів страхування життя, що належить страховику
142
0
0
0
0
0
Частки страхових виплат і відшкодувань, компенсовані перестраховиками
150
22
12
0
10
0
із них перестраховиками - нерезидентами
151
0
0
0
0
0
Частки викупних сум, що компенсуються перестраховиками
160
0
0
0
0
0
Суми, що повертаються із централізованих страхових резервних фондів
170
0
0
0
0
0
Суми, що отримуються в результаті реалізації переданого страхувальником або іншою особою права вимоги до особи, відповідальної за заподіяні збитки
180
8,3
0
0
1,5
6,8
Суми отриманих комісійних винагород за перестрахування
190
0
0
0
0
0
із яких суми комісійних винагород за перестрахування, компенсовані перестраховиками-нерезидентами
191
0
0
0
0
0
Інші операційні доходи
200
1035,2
19,8
572,5
442,9
0
Фінансові доходи
210
307,2
104,1
97,6
58,5
47
у тому числі доходи від участі в капіталі
211
0
0
0
0
0
доходи за облігаціями
212
0
0
0
0
0
доходи від депозитів
213
307,2
104,1
97,6
58,5
47
дивіденди за акціями
214
0
0
0
0
0
Інші доходи
220
46737,7
7991,7
0
15000
23746
Надзвичайні доходи
230
0
0
0
0
0
V. Страхові виплати і страхові відшкодування та викупні суми
Страхові виплати та страхові відшкодування
240
15377,3
315,2
14952,2
65
44,9
у тому числі, що здійснюються за договорами страхування, термін дії яких на дату прийняття рішення про здійснення страхової виплати/страхового відшкодування закінчився
241
0
0
0
0
0
Виплати викупних сум
250
0
0
0
0
0
VІ. Операційні витрати, інші та надзвичайні витрати
Відрахування у технічні резерви, інші, ніж резерви незароблених премій
260
991
0
0
0
991
Відрахування у резерв катастроф з обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду
270
0
0
0
0
0
Відрахування у резерви із страхування життя
280
0
0
0
0
0
Відрахування до резерву належних виплат страхових сум
281
0
0
0
0
0
Сума відрахувань у резерв зі страхування життя за рахунок частини інвестиційного доходу, одержаного від розміщення коштів резервів страхування життя
282
0
0
0
0
0
Відрахування у централізовані страхові резервні фонди
290
0
0
0
0
0
Витрати, пов’язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування (аквізиційні витрати)
300
0
0
0
0
0
у тому числі на агентські винагороди
301
0
0
0
0
0
із яких страховикам-нерезидентам
302
0
0
0
0
0
Витрати, пов’язані з укладанням та пролонгацією договорів перестрахування
310
0
0
0
0
0
у тому числі на винагороди брокерам
311
0
0
0
0
0
із яких брокерам-нерезидентам
312
0
0
0
0
0
на комісійні винагороди перестрахувальникам
313
0
0
0
0
0
із яких перестрахувальникам-нерезидентам
314
0
0
0
0
0
Витрати, пов’язані з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), які сталися у звітному періоді
320
0
0
0
0
0
у тому числі на оплату судових затрат
321
0
0
0
0
0
на оплату експертних (оцінних) робіт
322
0
0
0
0
0
із яких на оплату послуг аварійних комісарів
323
0
0
0
0
0
на оплату послуг установ асістансу*
324
0
0
0
0
0
із яких на оплату послуг установ асістансу-нерезидентів
325
0
0
0
0
0
Витрати, що здійснюються у зв’язку з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), які сталися в попередніх звітних періодах
330
0
0
0
0
0
у тому числі на оплату судових затрат
331
0
0
0
0
0
на оплату експертних (оцінних) робіт
332
0
0
0
0
0
із яких на оплату послуг аварійних комісарів
333
0
0
0
0
0
на оплату послуг установ асістансу
334
0
0
0
0
0
із яких на оплату послуг установ асістансу-нерезидентів
335
0
0
0
0
0
Інші витрати, що належать до собівартості реалізованих послуг
340
0
0
0
0
0
Інші адміністративні витрати
350
1183,5
255,8
276,4
398,8
252,5
Інші витрати на збут послуг
360
26692,8
5864,8
4267,4
5447
11113,6
у тому числі витрати на рекламу та маркетинг
361
0
0
0
0
0
Інші операційні витрати
370
1610
809,2
81
41,5
678,3
Фінансові витрати
380
0
0
0
0
0
у тому числі втрати від участі в капіталі
381
0
0
0
0
0
проценти за користування кредитами
382
0
0
0
0
0
проценти за облігаціями випущеними
383
0
0
0
0
0
Інші витрати
390
86599,8
7994,9
25
15001,1
63578,8
Надзвичайні витрати
400
0
0
0
0
0
VІІ. Фінансові результати звичайної діяльності та надзвичайних подій (до оподаткування)
Результат основної діяльності
410
2644
249,3
268,6
412,3
1713,8
Результат фінансових операцій
420
307,2
104,1
97,6
58,5
47
у тому числі від участі в капіталі
421
0
0
0
0
0
Результат іншої звичайної діяльності
430
-39862,1
-3,2
-25
-1,1
-39832,8
Результат надзвичайних подій
440
0
0
0
0
0
VІІІ. Податки на прибуток від звичайної діяльності та на прибуток від надзвичайних подій
Податок на прибуток від звичайної діяльності
450
1565,2
335,5
336,8
437
455,9
у тому числі на валові доходи від діяльності з видів страхування, інших, ніж страхування життя
451
1565,2
335,5
336,8
437
455,9
на валові доходи від діяльності із страхування життя
452
0
0
0
0
0
на операції з перестраховиками - нерезидентами
453
0
0
0
0
0
Податки на прибуток від надзвичайних подій
460
0
0
0
0
0
ІХ. Чистий:
Прибуток
470
51,8
14,7
4,4
32,7
0
Збиток
480
-38527,9
0
0
0
-38527,9
* Установи асістансу - установи з організації надання медичної допомоги.