Звіт про доходи та витрати компанії за 2005 рік

Показники
Код рядка
Усього за рік
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I. Визначення доходу від реалізації послуг з видів страхування, інших, ніж страхування життя
Страхові платежі (премії, внески), усього
10
16177,6
874,8
1023,9
1626,5
12652,4
від філій
11
4869,6
862,9
1009,1
1601,8
1395,8
від страхувальників – фізичних осіб
12
1493,9
385,6
389,6
398
320,7
від перестрахувальників
13
12903,9
243
251,8
828,5
11580,6
із них від перестрахувальників-нерезидентів
14
0
-
-
-
-
Частки страхових платежів (премій, внесків), належні перестраховикам
20
13871,4
629,3
462,3
833
11946,8
у тому числі перестраховикам-нерезидентам
21
32,8
32,8
-
-
-
Резерви незароблених премій та залишки страхових платежів з державного обов`язкового страхування на початок звітного періоду
30
Х
1889,2
1407,8
1227,6
1560,3
Резерви незароблених премій та залишки страхових платежів з державного обов`язкового страхування на кінець звітного періоду
40
Х
1407,8
1227,6
1560,3
8450,2
Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на початок звітного періоду
50
Х
1165,5
938,4
650,1
810,5
Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду
60
Х
938,4
650,1
810,5
7593,9
Дохід від реалізації послуг з видів страхування, інших, ніж страхування життя (зароблені страхові платежі),010-020+030-040-050+060
70
2173,6
499,8
453,5
621,2
599,1
II. Визначення доходу від реалізації послуг із страхування життя
Страхові платежі (премії, внески)
80
0
-
-
-
-
Частки страхових платежів (премій, внесків), належні перестраховикам
90
0
-
-
-
-
у тому числі перестраховиками-нерезидентами
91
0
-
-
-
-
Дохід від реалізації послуг зі страхування життя 080-90-140+280
100
0
-
-
-
-
III. Дохід від надання послуг для інших страховиків та інших послуг (виконання робіт)
Дохід від надання послуг для інших страховиків
110
2,5
1,3
0,9
0,3
-
у тому числі суми агентських винагород
111
2,5
1,3
0,9
0,3
-
із яких ті, що отримуються від страховиків, які здійснюють страхування життя
112
0
-
-
-
-
Дохід від надання послуг (виконання робіт), що безпосередньо пов'язані із видами діяльності, зазначеними у статті 2 Закону України “Про страхування”
120
0
-
-
-
-
ІV. Інші операційні доходи, інші та надзвичайні доходи
Суми, що повертаються із технічних резервів, інших, ніж резерви незароблених премій
130
0
-
-
-
-
Суми, що повертаються з резервів із страхування життя
140
0
-
-
-
-
Суми, що повертаються з резерву належних виплат страхових сум
141
0
-
-
-
-
Суми інвестиційного доходу, одержаного страховиком від розміщення коштів резервів страхування життя, що належить страховику
142
0
-
-
-
-
Частки страхових виплат і відшкодувань, компенсовані перестраховиками
150
32,7
-
7,8
-
24,9
із них перестраховиками - нерезидентами
151
0
-
-
-
-
Частки викупних сум, що компенсуються перестраховиками
160
0
-
-
-
-
Суми, що повертаються із централізованих страхових резервних фондів
170
0
-
-
-
-
Суми, що отримуються в результаті реалізації переданого страхувальником або іншою особою права вимоги до особи, відповідальної за заподіяні збитки
180
0,3
-
-
0,3
-
Суми отриманих комісійних винагород за перестрахування
190
0
-
-
-
-
із яких суми комісійних винагород за перестрахування, компенсовані перестраховиками-нерезидентами
191
0
-
-
-
-
Інші операційні доходи
200
0,1
0,1
-
-
-
Фінансові доходи
210
35,1
10,5
8,2
8,5
7,9
у тому числі доходи від участі в капіталі
211
0
-
-
-
-
доходи за облігаціями
212
0
-
-
-
-
доходи від депозитів
213
4,6
3
0,6
0,8
0,2
дивіденди за акціями
214
0
-
-
-
-
Інші доходи
220
0,2
0,2
-
-
-
Надзвичайні доходи
230
0
-
-
-
-
V. Страхові виплати і страхові відшкодування та викупні суми
Страхові виплати та страхові відшкодування
240
331,9
102,8
83,3
50
95,8
у тому числі, що здійснюються за договорами страхування, термін дії яких на дату прийняття рішення про здійснення страхової виплати/страхового відшкодування закінчився
241
0
-
-
-
-
Виплати викупних сум
250
0
-
-
-
-
VІ. Операційні витрати, інші та надзвичайні витрати
Відрахування у технічні резерви, інші, ніж резерви незароблених премій
260
0
-
-
-
-
Відрахування у резерв катастроф з обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду
270
0
-
-
-
-
Відрахування у резерви із страхування життя
280
0
-
-
-
-
Відрахування до резерву належних виплат страхових сум
281
0
-
-
-
-
Сума відрахувань у резерв зі страхування життя за рахунок частини інвестиційного доходу, одержаного від розміщення коштів резервів страхування життя
282
0
-
-
-
-
Відрахування у централізовані страхові резервні фонди
290
0
-
-
-
-
Витрати, пов’язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування (аквізиційні витрати)
300
34,1
7,6
12,6
9,5
4,4
у тому числі на агентські винагороди
301
34,1
7,6
12,6
9,5
4,4
із яких страховикам-нерезидентам
302
0
-
-
-
-
Витрати, пов’язані з укладанням та пролонгацією договорів перестрахування
310
76,6
33,5
5,2
28
9,9
у тому числі на винагороди брокерам
311
76,4
32,7
5,2
28,6
9,9
із яких брокерам-нерезидентам
312
0,8
0,8
-
-
-
на комісійні винагороди перестрахувальникам
313
0
-
-
-
-
із яких перестрахувальникам-нерезидентам
314
0
-
-
-
-
Витрати, пов’язані з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), які сталися у звітному періоді
320
51,3
0,3
-
-
51
у тому числі на оплату судових затрат
321
0,3
-
-
-
0,3
на оплату експертних (оцінних) робіт
322
0,9
0,3
-
-
0,6
із яких на оплату послуг аварійних комісарів
323
0
-
-
-
-
на оплату послуг установ асістансу*
324
0
-
-
-
-
із яких на оплату послуг установ асістансу-нерезидентів
325
0
-
-
-
-
Витрати, що здійснюються у зв’язку з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), які сталися в попередніх звітних періодах
330
0
-
-
-
-
у тому числі на оплату судових затрат
331
0
-
-
-
-
на оплату експертних (оцінних) робіт
332
0
-
-
-
-
із яких на оплату послуг аварійних комісарів
333
0
-
-
-
-
на оплату послуг установ асістансу
334
0
-
-
-
-
із яких на оплату послуг установ асістансу-нерезидентів
335
0
-
-
-
-
Інші витрати, що належать до собівартості реалізованих послуг
340
376,9
91,7
86,5
102
96,7
Інші адміністративні витрати
350
55,7
17,7
12
14,2
11,8
Інші витрати на збут послуг
360
23,2
6
-
17,2
-
у тому числівитрати на рекламу та маркетинг
361
23,2
6
-
17,2
-
Інші операційні витрати
370
175,5
117,9
5,7
4,4
47,5
Фінансові витрати
380
26,8
-
27,9
(-24,4)
23,3
у тому числі втрати від участі в капіталі
381
0
-
-
-
-
проценти за користування кредитами
382
0
-
-
-
-
проценти за облігаціями випущеними
383
0
-
-
-
-
Інші витрати
390
26,9
15,4
-
9,8
1,7
Надзвичайні витрати
400
0
-
-
-
-
VІІ. Фінансові результати звичайної діяльності та надзвичайних подій (до оподаткування)
Результат основної діяльності
410
1084
123,7
256,9
396,5
306,9
Результат фінансових операцій
420
8,3
10,5
(-19,7)
32,9
(-15,4)
у тому числі від участі в капіталі
421
0
-
-
-
-
Результат іншої звичайної діяльності
430
(-26,7)
(-15,2)
-
(-9,8)
(-1,7)
Результат надзвичайних подій
440
0
-
-
-
-
VІІІ. Податки на прибуток від звичайної діяльності та на прибуток від надзвичайних подій
Податок на прибуток від звичайної діяльності
450
79,2
14,8
18,7
27
18,7
у тому числі на валові доходи від діяльності з видів страхування, інших, ніж страхування життя
451
0
-
-
-
-
на валові доходи від діяльності із страхування життя
452
0
-
-
-
-
на операції з перестраховиками - нерезидентами
453
0
-
-
-
-
Податки на прибуток від надзвичайних подій
460
0
-
-
-
-
ІХ. Чистий
Прибуток
470
986,4
104,2
218,5
392,6
271,1
Збиток
480
0
-
-
-
-