- Звіт про доходи та витрати компанії за 2013 рік

Показники
Код рядка
Усього
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
1
2
3
4
5
6
7
I. Визначення доходу від реалізації послуг з видів страхування, інших, ніж страхування життя
Страхові платежі (премії, внески), усього
10
23682,7
6776,7
5842,4
4937
6126,6
від філій
11
32,7
27,9
4,4
0,4
0
від страхувальників – фізичних осіб
12
4012,7
1112,9
1241,8
937,4
720,6
від перестрахувальників
13
4376,6
1769,7
553,5
950,6
1102,8
із них від перестрахувальників-нерезидентів
14
43,3
0
0
45,6
-2,3
Частки страхових платежів (премій, внесків), належні перестраховикам
20
1469,4
1052,9
-528,4
674,1
270,8
у тому числі перестраховикам-нерезидентам
21
236
801,7
-565,7
0
0
Резерви незароблених премій та залишки страхових платежів з державного обов`язкового страхування на початок звітного періоду
30
x
8968,2
8775,3
8155,1
6663,4
Резерви незароблених премій та залишки страхових платежів з державного обов`язкового страхування на кінець звітного періоду
40
x
8775,3
8155,1
6663,4
6817,9
Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на початок звітного періоду
50
x
865,2
1195,8
381,1
702,8
Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду
60
x
1195,8
381,1
702,8
496,9
Дохід від реалізації послуг з видів страхування, інших, ніж страхування життя (зароблені страхові платежі),010-020+030-040-050+060
70
23995,3
6247,3
6176,3
6076,3
5495,4
II. Визначення доходу від реалізації послуг із страхування життя
Страхові платежі (премії, внески)
80
0
0
0
0
0
Частки страхових платежів (премій, внесків), належні перестраховикам
90
0
0
0
0
0
у тому числі перестраховиками-нерезидентами
91
0
0
0
0
0
Дохід від реалізації послуг зі страхування життя 080-90-140+280
100
0
0
0
0
0
III. Дохід від надання послуг для інших страховиків та інших послуг (виконання робіт)
Дохід від надання послуг для інших страховиків
110
0
0
0
0
0
у тому числі суми агентських винагород
111
0
0
0
0
0
із яких ті, що отримуються від страховиків, які здійснюють страхування життя
112
0
0
0
0
0
Дохід від надання послуг (виконання робіт), що безпосередньо пов'язані із видами діяльності, зазначеними у статті 2 Закону України “Про страхування”
120
0
0
0
0
0
ІV. Інші операційні доходи, інші та надзвичайні доходи
Суми, що повертаються із технічних резервів, інших, ніж резерви незароблених премій
130
0
0
0
0
0
Суми, що повертаються з резервів із страхування життя
140
0
0
0
0
0
Суми, що повертаються з резерву належних виплат страхових сум
141
0
0
0
0
0
Суми інвестиційного доходу, одержаного страховиком від розміщення коштів резервів страхування життя, що належить страховику
142
0
0
0
0
0
Частки страхових виплат і відшкодувань, компенсовані перестраховиками
150
119,3
49,6
39,9
29,8
0
із них перестраховиками - нерезидентами
151
0
0
0
0
0
Частки викупних сум, що компенсуються перестраховиками
160
0
0
0
0
0
Суми, що повертаються із централізованих страхових резервних фондів
170
0
0
0
0
0
Суми, що отримуються в результаті реалізації переданого страхувальником або іншою особою права вимоги до особи, відповідальної за заподіяні збитки
180
10,9
2,5
1,2
2,5
4,7
Суми отриманих комісійних винагород за перестрахування
190
0
0
0
0
0
із яких суми комісійних винагород за перестрахування, компенсовані перестраховиками-нерезидентами
191
0
0
0
0
0
Інші операційні доходи
200
1062,1
0
0
253,1
809
Фінансові доходи
210
119,4
0,4
0,5
37,4
81,1
у тому числі доходи від участі в капіталі
211
0
0
0
0
0
доходи за облігаціями
212
0
0
0
0
0
доходи від депозитів
213
119,4
0,4
0,5
37,4
81,1
дивіденди за акціями
214
0
0
0
0
0
Інші доходи
220
44010,4
11000
10500
9010,4
13500
Надзвичайні доходи
230
0
0
0
0
0
V. Страхові виплати і страхові відшкодування та викупні суми
Страхові виплати та страхові відшкодування
240
2585,7
137,1
2135,1
140,3
173,2
у тому числі, що здійснюються за договорами страхування, термін дії яких на дату прийняття рішення про здійснення страхової виплати/страхового відшкодування закінчився
241
0
0
0
0
0
Виплати викупних сум
250
0
0
0
0
0
VІ. Операційні витрати, інші та надзвичайні витрати
Відрахування у технічні резерви, інші, ніж резерви незароблених премій
260
375
0
-750
1050
75
Відрахування у резерв катастроф з обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду
270
0
0
0
0
0
Відрахування у резерви із страхування життя
280
0
0
0
0
0
Відрахування до резерву належних виплат страхових сум
281
0
0
0
0
0
Сума відрахувань у резерв зі страхування життя за рахунок частини інвестиційного доходу, одержаного від розміщення коштів резервів страхування життя
282
0
0
0
0
0
Відрахування у централізовані страхові резервні фонди
290
0
0
0
0
0
Витрати, пов’язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування (аквізиційні витрати)
300
0
0
0
0
0
у тому числі на агентські винагороди
301
0
0
0
0
0
із яких страховикам-нерезидентам
302
0
0
0
0
0
Витрати, пов’язані з укладанням та пролонгацією договорів перестрахування
310
0
0
0
0
0
у тому числі на винагороди брокерам
311
0
0
0
0
0
із яких брокерам-нерезидентам
312
0
0
0
0
0
на комісійні винагороди перестрахувальникам
313
0
0
0
0
0
із яких перестрахувальникам-нерезидентам
314
0
0
0
0
0
Витрати, пов’язані з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), які сталися у звітному періоді
320
0
0
0
0
0
у тому числі на оплату судових затрат
321
0
0
0
0
0
на оплату експертних (оцінних) робіт
322
0
0
0
0
0
із яких на оплату послуг аварійних комісарів
323
0
0
0
0
0
на оплату послуг установ асістансу*
324
0
0
0
0
0
із яких на оплату послуг установ асістансу-нерезидентів
325
0
0
0
0
0
Витрати, що здійснюються у зв’язку з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), які сталися в попередніх звітних періодах
330
0
0
0
0
0
у тому числі на оплату судових затрат
331
0
0
0
0
0
на оплату експертних (оцінних) робіт
332
0
0
0
0
0
із яких на оплату послуг аварійних комісарів
333
0
0
0
0
0
на оплату послуг установ асістансу
334
0
0
0
0
0
із яких на оплату послуг установ асістансу-нерезидентів
335
0
0
0
0
0
Інші витрати, що належать до собівартості реалізованих послуг
340
0
0
0
0
0
Інші адміністративні витрати
350
1408,9
432,6
356,7
348,9
270,7
Інші витрати на збут послуг
360
834,9
343,2
245,5
218,2
28
у тому числі витрати на рекламу та маркетинг
361
0
0
0
0
0
Інші операційні витрати
370
310,2
18,6
130,8
17,2
143,6
Фінансові витрати
380
0
0
0
0
0
у тому числі втрати від участі в капіталі
381
0
0
0
0
0
проценти за користування кредитами
382
0
0
0
0
0
проценти за облігаціями випущеними
383
0
0
0
0
0
Інші витрати
390
44229,7
11121,2
10528
9054,5
13526
Надзвичайні витрати
400
0
0
0
0
0
VІІ. Фінансові результати звичайної діяльності та надзвичайних подій (до оподаткування)
Результат основної діяльності
410
19672,9
5367,9
4099,3
4587,1
5618,6
Результат фінансових операцій
420
119,4
0,4
0,5
37,4
81,1
у тому числі від участі в капіталі
421
0
0
0
0
0
Результат іншої звичайної діяльності
430
-219,3
-121,2
-28
-44,1
-26
Результат надзвичайних подій
440
0
0
0
0
0
VІІІ. Податки на прибуток від звичайної діяльності та на прибуток від надзвичайних подій
Податок на прибуток від звичайної діяльності
450
736,5
172,1
201,7
172
190,7
у тому числі на валові доходи від діяльності з видів страхування, інших, ніж страхування життя
451
0
0
0
0
0
на валові доходи від діяльності із страхування життя
452
0
0
0
0
0
на операції з перестраховиками - нерезидентами
453
0
0
0
0
0
Податки на прибуток від надзвичайних подій
460
0
0
0
0
0
ІХ. Чистий:
Прибуток
470
18836,5
5075
3870,1
4408,4
5483
Збиток
480
0
0
0
0
0