Звіт про доходи та витрати компанії за 2004 рік

Показники
Код рядка
Всього:
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I. Визначення доходу від реалізації послуг з видів страхування, інших, ніж страхування життя
Страхові платежі (премії, внески), усього
10
7 234,80
2 197,80
1 940,80
1 781,10
1 315,10
від філій
11
6 523,20
1.775,4
1.886,4
1 685,70
1 175,70
від страхувальників-фізичних осіб
12
131,2
24,9
11
95,3
-
від перестрахувальників, із них
13
6,4
6,4
-
-
-
від перестрахувальників-нерезидентів
14
0
-
-
-
-
Частки страхових платежів (премій, внесків), належні перестраховикам
20
4 234,80
1 211,90
823,5
1 594,30
605,1
у тому числі перестраховикам-нерезидентам
21
310
310
0
0
-
Резерви незароблених премій та залишки страхових платежів з державного обов`язкового страхування на початок звітного періоду
30
x
963,3
1 892,30
2 288,40
2 284,30
Резерви незароблених премій та залишки страхових платежів з державного обов`язкового страхування на кінець звітного періоду
40
x
1.892,3
2.288,4
2.284,3
1 889,80
Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на початок звітного періоду
50
x
530,8
1 062,00
1 135,10
1 528,40
Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду
60
x
1 062,00
1 135,10
1 528,40
1 165,50
Дохід від реалізації послуг з видів страхування, інших, ніж страхування життя (зароблені страхові платежі) 010-020+030-040-050+060
70
2 708,20
588,1
794,3
584,2
741,6
II. Визначення доходу від реалізації послуг із страхування життя
Страхові платежі (премії, внески)
80
0
-
-
-
-
Частки страхових платежів (премій, внесків), належні перестраховикам
90
0
-
-
-
-
Дохід від реалізації послуг зі страхування життя 080-090+140+/-270
100
0
-
-
-
-
III. Дохід від надання послуг для інших страховиків та інших послуг (виконання робіт)
Дохід від надання послуг для інших страховиків,
110
0
-
-
-
-
у тому числі суми агентських винагород
111
0
-
-
-
-
із яких ті, що отримуються від страховиків, які здійснюють страхування життя
112
0
-
-
-
-
Дохід від надання послуг (виконання робіт), що безпосередньо пов'язані із видами діяльності, зазначеними у статті 2 Закону України “Про страхування”
120
0
-
-
-
-
ІV. Інші операційні доходи, інші та надзвичайні доходи
Суми, що повертаються із технічних резервів, інших, ніж резерви незароблених премій
130
0
-
-
-
-
Суми, що повертаються з резервів із страхування життя
140
0
-
-
-
-
Суми, резерву заявлених виплат, та резерву від інвестеційного доходу
141
0
-
-
-
-
Частки страхових виплат і відшкодувань, що отримуються від перестраховиків
150
164,6
1,3
-
-
163,3
від перестраховиків нерезидентів
151
0
-
-
-
-
Частки викупних сум, що отримуються від перестраховиків
160
0
-
-
-
-
Суми, що повертаються із централізованих страхових резервних фондів
170
0
-
-
-
-
Суми, що отримуються в результаті реалізації переданого страхувальником або іншою особою права вимоги до особи, відповідальної за заподіяні збитки
180
0
-
-
-
-
Суми комісійних винагород за перестрахування
190
0
-
-
-
-
із яких суми комісійних винагород за перестрахування, що отримуються від перестраховиків-нерезидентів
191
0
-
-
-
-
Інші операційні доходи
200
0
-
-
-
-
Фінансові доходи
210
37,3
10,3
9,5
8,9
8,6
у тому числі доходи від участі в капіталі
211
0
-
-
-
-
доходи за облігаціями
212
0
-
-
-
-
доходи від депозитів
213
0
-
-
-
-
дивіденти за акціями
214
0
-
-
-
-
Інші доходи
220
0
-
-
-
-
Надзвичайні доходи
230
0
-
-
-
-
V. Страхові виплати і страхові відшкодування та викупні суми
Страхові виплати та страхові відшкодування
240
423,1
21,7
38,9
101,9
260,6
у тому числі, що здійснюються за договорами страхування, термін дії яких на дату прийняття рішення про здійснення страхової виплати/страхового відшкодування закінчився
241
0
-
-
-
-
Виплати викупних сум
250
0
-
-
-
-
VІ. Операційні витрати, інші та надзвичайні витрати
Відрахування у технічні резерви, інші, ніж резерви незароблених премій
260
0
-
-
-
-
Відрахування у резерв катастроф з обовя'зкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду
270
0
-
-
-
-
Відрахування у резерви із страхування життя
280
0
-
-
-
-
Суми резерву заявлених виплат та резерву від інвестиційного доходу
281
0
-
-
-
-
Відрахування у централізовані страхові резервні фонди
290
0
-
-
-
-
Витрати, пов'язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування (аквізіційні витрати)
300
99,8
28,7
21,3
27,9
21,9
у тому числі на агентські винагороди
301
99,8
28,7
21,3
27,9
21,9
із яких страховикам-нерезидентам
302
0
-
-
-
-
Витрати, пов’язані з укладанням та пролонгацією договорів перестрахування
310
0
-
-
-
-
у тому числі на винагороди брокерам
311
0
-
-
-
-
із яких брокерам-нерезидентам
312
0
-
-
-
-
на комісійні винагороди перестрахувальникам
313
0
-
-
-
-
із яких перестрахувальникам-нерезидентам
314
0
-
-
-
-
Витрати, пов’язані з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати),які сталися у звітному періоді
320
0,8
-
-
-
0,8
у тому числі на оплату судових (юридичних, арбітражних) затрат
321
0
-
-
-
-
на оплату експертних (оцінних) робіт
322
0,6
-
-
-
0,6
із яких на оплату послуг аварійних комісарів
323
0
-
-
-
-
на оплату послуг установ асістансу*
324
0
-
-
-
-
із яких на оплату послуг установ асістансу-нерезидентів
325
0
-
-
-
-
Витрати, що здійснюються у зв’язку із регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), які сталися в попередніх звітних періодах
330
0,6
-
-
0,6
-
у тому числі на оплату судових (юридичних, арбітражних) затрат
331
0
-
-
-
-
на оплату експертних (оцінних) робіт
332
0
-
-
-
-
із яких на оплату послуг аварійних комісарів
333
0
-
-
-
-
на оплату послуг установ асістансу*
334
0
-
-
-
-
із яких на оплату послуг установ асістансу-нерезидентів
335
0
-
-
-
-
Інші витрати, що належать до собівартості реалізованих послуг
340
85,4
15,7
16,4
23,2
30,1
Інші адміністративні витрати
350
105,8
27,6
25,1
28,1
25
Інші витрати на збут послуг
360
1
-
-
-
1
у тому числі витрати на рекламу та маркетинг
361
1
-
-
-
1
Інші операційні витрати
370
161,2
21
63,2
61,6
15,4
Фінансові витрати
380
0
-
-
-
-
у тому числі втрати від участі в капіталі
381
0
-
-
-
-
проценти за користування кредитами
382
0
-
-
-
-
проценти за облігаціями випущеними
383
0
-
-
-
-
дивіденди
384
0
-
-
-
-
Інші витрати
390
3,2
1,3
1,9
-
-
Надзвичайні витрати
400
0
-
-
-
-
VII. Фінансові результати звичайної діяльності та надзвичайних подій (до оподаткування)
Результат основної діяльності
410
1 995,10
474,7
629,4
340,9
550,1
Результат фінансових операцій
420
37,3
10,3
9,5
8,9
8,6
у тому числі від участі в капіталі
421
0
-
-
-
-
Результат іншої звичайної діяльності
430
-3,2
-1,3
-1,9
-
-
Результат надзвичайних подій
440
0
-
-
-
-
VIII. Податки на прибуток від звичайної діяльності та на прибуток від надзвичайних подій
Податок на прибуток від звичайної діяльності
450
90,4
30
33,5
3,4
23,5
у тому числі на валові доходи від діяльності з видів страхування, інших, ніж страхування життя
451
90,4
30
33,5
3,4
23,5
на валові доходи від діяльності із страхування життя
452
0
-
-
-
-
на операції з перестраховиками-нерезидентами.
453
0
-
-
-
-
Податки на прибуток від надзвичайних подій
460
0
-
-
-
-
IX. Чистий:
прибуток
470
1 938,80
453,7
603,5
346,4
535,2
збиток
480
0
-
-
-
-