Баланс компанії станом на 31 грудня 2018 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду  На кінець звітного періоду Пасив Код рядка На початок звітного періоду  На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи       I. Власний капітал    
Нематеріальні активи 1000 374 378   Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 50050 50050
первісна вартість 1001 542 546   Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
накопичена амортизація 1002 168 168   Капітал у дооцінках 1405 0 4720
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0   Додатковий капітал 1410 56884 740
Основні засоби 1010 25 4978   Емісійний дохід 1411 0 0
первісна вартість 1011 40 4997   Накопичені курсові різниці 1412 0 0
знос 1012 15 19   Резервний капітал 1415 23002 23002
Інвестиційна нерухомість 1015 0 0   Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -56131 102
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 0 0   Неоплачений капітал 1425 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 1017 0 0   Вилучений капітал 1430 0 0
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0   Інші резерви 1435 0 0
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 0 0   Усього за розділом I 1495 73805 78614
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 0 0   II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 2007 2007   Відстрочені податкові зобов'язання 1500 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 67751 74591   Пенсійні зобов'язання 1505 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0   Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0   Інші довгострокові зобов'язання 1515 0 0
Гудвіл 1050 0 0   Довгострокові забезпечення 1520 59 133
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 2269   Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 59 133
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0   Цільове фінансування 1525 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0   Благодійна допомога 1526 0 0
Усього за розділом I 1095 70157 84223   Страхові резерви 1530 13058 11430
II. Оборотні активи       у тому числі:резерв довгострокових зобов'язань 1531 0 0
Запаси 1100 1 8   резерв збитків або резерв належних виплат 1532 996 83
Виробничі запаси 1101 1 8   резерв незароблених премій 1533 12062 11347
Незавершене виробництво 1102 0 0   інші страхові резерви 1534 0 0
Готова продукція 1103 0 0   Інвестиційні контракти 1535 0 0
Товари 1104 0 0   Призовий фонд 1540 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0   Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0   Усього за розділом II 1595 13117 11563
Векселі одержані 1120 0 0   IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 3871 7766   Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 0 0   Векселі видані 1605 0 0
з бюджетом 1135 2 0   Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0   товари, роботи, послуги 1615 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 0 0   розрахунками з бюджетом 1620 450 686
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145 0 0   у тому числі з податку на прибуток 1621 445 680
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2477 0   розрахунками зі страхування 1625 6 6
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0   розрахунками з оплати праці 1630 21 25
Гроші та їх еквіваленти 1165 10512 5291   Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 0 0
Готівка 1166 2681 0   Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 0 0
Рахунки в банках 1167 7831 5291   Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0   Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 4912 7290
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 5292 5117   Поточні забезпечення 1660 0 0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань 1181 0 0   Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0   Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
резервах незароблених премій 1183 5292 5117   Інші поточні зобов'язання 1690 1 4221
інших страхових резервах 1184 0 0   Усього за розділом IІІ 1695 5390 12228
Інші оборотні активи 1190 0 0   ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Усього за розділом II 1195 22155 18182   V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0   Баланс 1900 92312 102405
Баланс 1300 92312 102405