Баланс компанії станом на 31 грудня 2007 р.

Актив

Код

рядка

На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ
Нематеріальні активи:
залишкова вартість  010 129.3 292,2
первісна вартість 011 139.2 307.3
знос 012
9.9 15.5
Незавершене будівництво 020 - -
Основні засоби:
залишкова вартість 030
161.6 112.9
первісна вартість 031 294.1 320.8
знос 032 132.5 207.9
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 - -
інші фінансові інвестиції 045 21 673.8 53 718.2
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 - -
Відсрочені податкові активи 065 - -
Інші необоротні активи 070 - -
Усього за розділом I 080 21 964.7 54 123.3
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Запаси:
виробничі запаси 100 32.4 60.8
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110 - -
незавершене виробництво 120 - -
готова продукція 130 - -
товари 140 - -
Векселі одержані 150 - -
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість  160 524.6 1 762.6
первісна вартість  161 524.6 1 726.6
резерв сумнівних боргів  162 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 - 0.6
за виданими авансами 180
- 70.8
з нарахованих доходів 190 - -
із внутрішніх розрахунків 200 - 150.2
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 42.2 352.2
Поточні фінансові інвестиції 220 - -
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 8 533.5 11 745.2
в іноземній валюті 240 - 1 979.6
Інші оборотні активи 250 - -
Усього за розділом II 260 9 132.7 16 122.0
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 270 7.7 13.9
БАЛАНС 280 31 105.0
70259.2
 
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ    
Статутний капітал 300 25 050.0 50 050.0
Пайовий капітал 310 - -
Додатковий вкладений капітал 320 - -
Інший додатковий капітал 330 444.9 444.9
Резервний капітал 410 40.7 70.7
Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток)
350 3 928.1 8 044.4
Неоплачений капітал 360 - -
Вилучений капітал 370 - -
Усього за розділом I 380 29 463.7 58 610.0
II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ
Забезпечення виплат персоналу 400 - -
Інші забезпечення 410
- -
Страхові резерви 415 14 573.7 19 875.1
Частка перестраховиків у страхових резервах 416 13 349.6 15 606.7
Цільове фінансування 420 - -
Усього за розділом II 430 1 224.1 4268.4
III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Довгострокові кредити банків 440 - -
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 - -
Відсрочені податкові зобов'язання 460 - -
Інші довгострокові зобов'язання 470 - -
Усього за розділом III 480 0.0 0.0
IV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Короткострокові кредити банків 500 - -
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 - -
Векселі видані 520 - -
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 2.5 0.4
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540
26.3 40.1
з бюджетом 550 19.7 38.7
з позабюджетних платежів 560 1.1 -
зі страхування 570 7.7 1.6
з оплати праці 580 6.6 3.6
з учасниками 590 - -
із внутрішніх розрахунків 600 48.5 -
Інші поточні зобов'язання 610 304.9 7296.4
Усього за розділом IV 620 417.3 7380.8
V. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 630 - -
БАЛАНС 640 31 105.0 70259.2