Баланс компанії станом на 31 грудня 2006 р.

Актив

Код

рядка

На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ
Нематеріальні активи:
залишкова вартість  010 1.9 129.3
первісна вартість 011 8.3

139.2

знос 012 6.4 9.9
Незавершене будівництво 020 - -
Основні засоби:
залишкова вартість 030 56.3 161.6
первісна вартість 031 124.3 294.1
знос 032 68.0 132.5
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 - -
інші фінансові інвестиції 045 5 928.5 21 673.8
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 - -
Відсрочені податкові активи 065 - -
Інші необоротні активи 070 - -
Усього за розділом I 080 5 986.7 21 964.7
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Запаси:
виробничі запаси 100 53.1 32.4
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110 - -
незавершене виробництво 120 - -
готова продукція 130 - -
товари 140 - -
Векселі одержані 150 - -
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість  160 470.5 524.6
первісна вартість  161 470.5 524.6
резерв сумнівних боргів  162 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 1.0 -
за виданими авансами 180 1.3 -
з нарахованих доходів 190 - -
із внутрішніх розрахунків 200 - -
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 116.9 42.2
Поточні фінансові інвестиції 220 - -
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 7 550.5 8 533.5
в іноземній валюті 240 - -
Інші оборотні активи 250 - -
Усього за розділом II 260 8 193.3 9 132.7
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 270 2.0  7.7
БАЛАНС 280 14 182.0 31 105.1
 
Пасив Код
рядка
На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ    
Статутний капітал 300 10 050.0 25 050.0
Пайовий капітал 310 - -
Додатковий вкладений капітал 320 - -
Інший додатковий капітал 330 444.9 444.9
Резервний капітал 410 40.7 40.7
Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток)
350 2 925.2 3 928.1
Неоплачений капітал 360 - -
Вилучений капітал 370 215.0 -
Усього за розділом I 380 13 245.8 29 463.7
II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ
Забезпечення виплат персоналу 400 - -
Інші забезпечення 410 - -
Страхові резерви 415 8 450.0 14 573.7
Частка перестраховиків у страхових резервах 416 7 593.7 13 349.6
Цільове фінансування 420 - -
Усього за розділом II 430 856.3 1 224.1
III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Довгострокові кредити банків 440 - -
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 - -
Відсрочені податкові зобов'язання 460 - -
Інші довгострокові зобов'язання 470 - -
Усього за розділом III 480 - -
IV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Короткострокові кредити банків 500 - -
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 - -
Векселі видані 520 - -
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 1.2 2.5
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 - 26.3
з бюджетом 550 6.1 19.7
з позабюджетних платежів 560 - 1.1
зі страхування 570 0.2 7.7
з оплати праці 580 1.0 6.6
з учасниками 590 - -
із внутрішніх розрахунків 600 57.5 48.5
Інші поточні зобов'язання 610 13.9 304.9
Усього за розділом IV 620 79.9 417.3
V. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 630 0 0
БАЛАНС 640 14 182.0 31 105.1