Баланс компанії станом на 31 грудня 2017 р.

Актив
Кодрядка
На початок звітного періоду 
На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
1000
374
374
первісна вартість
1001
542
542
накопичена амортизація
1002
168
168
Незавершені капітальні інвестиції
1005
0
0
Основні засоби
1010
11
25
первісна вартість
1011
26
40
знос
1012
15
15
Інвестиційна нерухомість
1015
0
0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
1016
0
0
Знос інвестиційної нерухомості
1017
0
0
Довгострокові біологічні активи
1020
0
0
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
1021
0
0
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів
1022
0
0
Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030
2007
2007
інші фінансові інвестиції
1035
89366
67751
Довгострокова дебіторська заборгованість
1040
22316
0
Відстрочені податкові активи
1045
0
0
Гудвіл
1050
0
0
Відстрочені аквізиційні витрати
1060
0
0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
1065
0
0
Інші необоротні активи
1090
0
0
Усього за розділом I
1095
114074
70157
II. Оборотні активи
Запаси
1100
2
1
Виробничі запаси
1101
2
1
Незавершене виробництво
1102
0
0
Готова продукція
1103
0
0
Товари
1104
0
0
Поточні біологічні активи
1110
0
0
Депозити перестрахування
1115
0
0
Векселі одержані
1120
0
0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
1125
5556
3871
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами
1130
1
0
з бюджетом
1135
0
2
у тому числі з податку на прибуток
1136
0
0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
1140
0
0
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків
1145
1846
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
0
2477
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
0
Гроші та їх еквіваленти
1165
11010
10512
Готівка
1166
2320
2681
Рахунки в банках
1167
8690
7831
Витрати майбутніх періодів
1170
0
0
Частка перестраховика у страхових резервах
1180
3137
5292
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань
1181
0
0
резервах збитків або резервах належних виплат
1182
0
0
резервах незароблених премій
1183
3137
5292
інших страхових резервах
1184
0
0
Інші оборотні активи
1190
0
0
Усього за розділом II
1195
21552
22155
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0
0
Баланс
1300
135626
92312
 
Пасив
Кодрядка
На початок звітного періоду 
На кінець звітного періоду
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
50050
50050
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
1401
0
0
Капітал у дооцінках
1405
0
0
Додатковий капітал
1410
56884
56884
Емісійний дохід
1411
0
0
Накопичені курсові різниці
1412
0
0
Резервний капітал
1415
23002
23002
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
-15768
-56144
Неоплачений капітал
1425
0
0
Вилучений капітал
1430
0
0
Інші резерви
1435
0
0
Усього за розділом I
1495
114168
73792
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання
1500
0
0
Пенсійні зобов'язання
1505
0
0
Довгострокові кредити банків
1510
0
0
Інші довгострокові зобов'язання
1515
0
0
Довгострокові забезпечення
1520
46
59
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
46
59
Цільове фінансування
1525
0
0
Благодійна допомога
1526
0
0
Страхові резерви
1530
13879
13058
у тому числі:резерв довгострокових зобов'язань
1531
0
0
резерв збитків або резерв належних виплат
1532
1110
996
резерв незароблених премій
1533
12769
12062
інші страхові резерви
1534
0
0
Інвестиційні контракти
1535
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
Усього за розділом II
1595
13925
13117
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600
0
0
Векселі видані
1605
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями
1610
0
0
товари, роботи, послуги
1615
2
0
розрахунками з бюджетом
1620
262
463
у тому числі з податку на прибуток
1621
258
457
розрахунками зі страхування
1625
5
6
розрахунками з оплати праці
1630
18
21
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
1635
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками
1640
0
0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
1650
2870
4912
Поточні забезпечення
1660
0
0
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов'язання
1690
4376
1
Усього за розділом IІІ
1695
7533
5403
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
135626
92312