Баланс компанії станом на 31 грудня 2005 р.

Актив

Код

рядка

На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ
Нематеріальні активи:
залишкова вартість  010 4.4 1.8
первісна вартість 011  8.4

8.3

знос 012  4.0 6.5
Незавершене будівництво 020 - -
Основні засоби:
залишкова вартість 030 76.1 56.3
первісна вартість 031  124.9 124.3
знос 032 48.8 68.0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 - -
інші фінансові інвестиції 045 11 933.2 5 928.5
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 - -
Відсрочені податкові активи 065 - -
Інші необоротні активи 070 - -
Усього за розділом I 080 12 013.7 5 986.6
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Запаси:
виробничі запаси 100 23.3 53.1
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110 - -
незавершене виробництво 120 - -
готова продукція 130 - -
товари 140 - -
Векселі одержані 150 - -
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість  160 545.5 470.5
первісна вартість  161 545.5 470.5
резерв сумнівних боргів  162 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 1.4 1.0
за виданими авансами 180 0.1 1.3
з нарахованих доходів 190 - -
із внутрішніх розрахунків 200 17.5 -
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 339.2 117.0
Поточні фінансові інвестиції 220 - -
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 1 016.6 7 550.5
в іноземній валюті 240 25.8 -
Інші оборотні активи 250 - -
Усього за розділом II 260 1 969.4 8 193.4
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 270 3.6 2.0
БАЛАНС 280 13 986.7 14 182.0
 
Пасив Код
рядка
На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ    
Статутний капітал 300 10 050.0 10 050.0
Пайовий капітал 310 - -
Додатковий вкладений капітал 320 444.9 -
Інший додатковий капітал 330 - 444.9
Резервний капітал 340 40.7 40.7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 1 938.8 2 925.2
Неоплачений капітал 360 - -
Вилучений капітал 370 - 215.0
Усього за розділом I 380 12 474.4 13 245.8
II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ
Забезпечення виплат персоналу 400 - -
Інші забезпечення 410 - -
Страхові резерви 415 1 889.8 8 450.1
Частка перестраховиків у страхових резервах 416 1 165.5 7 593.9
Цільове фінансування 420 - -
Усього за розділом II 430 724.3 856.3
III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Довгострокові кредити банків 440 - -
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 - -
Відсрочені податкові зобов'язання 460 - -
Інші довгострокові зобов'язання 470 - -
Усього за розділом III 480 - -
IV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Короткострокові кредити банків 500 - -
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 - -
Векселі видані 520 - -
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 11.6 1.2
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 15.7 -
з бюджетом 550 4.7 6.1
з позабюджетних платежів 560 0.5 -
зі страхування 570 0.9 0.2
з оплати праці 580 1.3 1.0
з учасниками 590 - -
із внутрішніх розрахунків 600 - 57.5
Інші поточні зобов'язання 610 753.3 13.9
Усього за розділом IV 620 788.0 79.9
V. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 630 - -
БАЛАНС 640 13 986.7 14 182.0