Баланс компанії станом на 31 грудня 2013 р.

Актив
Кодрядка
На початок звітного періоду 
На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
1000
466
434
первісна вартість
1001
543
539
накопичена амортизація
1002
77
105
Незавершені капітальні інвестиції
1005
0
0
Основні засоби
1010
43
19
первісна вартість
1011
104
56
знос
1012
61
37
Інвестиційна нерухомість
1015
0
0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
1016
0
0
Знос інвестиційної нерухомості
1017
0
0
Довгострокові біологічні активи
1020
0
0
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
1021
0
0
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів
1022
0
0
Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030
2007
2007
інші фінансові інвестиції
1035
89539
86908
Довгострокова дебіторська заборгованість
1040
22316
22316
Відстрочені податкові активи
1045
0
0
Гудвіл
1050
0
0
Відстрочені аквізиційні витрати
1060
0
0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
1065
0
0
Інші необоротні активи
1090
0
0
Усього за розділом I
1095
114371
111684
II. Оборотні активи
Запаси
1100
2
1
Виробничі запаси
1101
2
1
Незавершене виробництво
1102
0
0
Готова продукція
1103
0
0
Товари
1104
0
0
Поточні біологічні активи
1110
0
0
Депозити перестрахування
1115
0
0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
1125
4034
3123
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами
1130
5
0
з бюджетом
1135
2
97
у тому числі з податку на прибуток
1136
0
0
Векселі одержані
1120
0
0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
1140
0
0
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків
1145
0
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
16
9424
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
0
Гроші та їх еквіваленти
1165
13180
10037
Готівка
1166
0
0
Рахунки в банках
1167
13180
10037
Витрати майбутніх періодів
1170
0
0
Частка перестраховика у страхових резервах
1180
865
497
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань
1181
0
0
резервах збитків або резервах належних виплат
1182
0
0
резервах незароблених премій
1183
865
497
інших страхових резервах
1184
0
0
Інші оборотні активи
1190
0
0
Усього за розділом II
1195
18104
23179
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0
0
Баланс
1300
132475
134863
 
Пасив
Кодрядка
На початок звітного періоду 
На кінець звітного періоду 
I. Власний капітал
Зареєстрований капітал
1400
50050
50050
Капітал у дооцінках
1405
0
0
Додатковий капітал
1410
28776
41199
Емісійний дохід
1411
0
0
Накопичені курсові різниці
1412
0
0
Резервний капітал
1415
4419
7525
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
15529
18836
Неоплачений капітал
1425
0
0
Вилучений капітал
1430
0
0
Інші резерви
1435
0
0
Усього за розділом I
1495
98774
117610
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання
1500
0
0
Пенсійні зобов'язання
1505
0
0
Довгострокові кредити банків
1510
0
0
Інші довгострокові зобов'язання
1515
0
0
Довгострокові забезпечення
1520
85
48
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
85
48
Цільове фінансування
1525
0
0
Благодійна допомога
1526
0
0
Страхові резерви
1530
9918
7193
у тому числі:резерв довгострокових зобов'язань
1531
0
0
резерв збитків або резерв належних виплат
1532
950
375
резерв незароблених премій
1533
8968
6818
інші страхові резерви
1534
0
0
Інвестиційні контракти
1535
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
Усього за розділом II
1595
10003
7241
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600
0
0
0
розрахунками з оплати праці
1630
23
0
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
1635
656
0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками
1640
0
0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
1650
0
2391
Поточні забезпечення
1660
0
0
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов'язання
1690
22732
7621
Усього за розділом IІІ
1695
23698
10012
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
132475
134863