Баланс компанії станом на 31 грудня 2004 р.

Актив

На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 7.2  4.4
первісна вартість 8.3

8.4

знос  1.1 4.0
Незавершене будівництво  - -
Основні засоби:
залишкова вартість  49.5 76.1
первісна вартість 80.6  124.9
знос 31.1  48.8
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств -  -
інші фінансові інвестиції 7 745.9  11 32.2
Довгострокова дебіторська заборгованість -  -
Відсрочені податкові активи  -  -
Інші необоротні активи - -
Усього за розділом I -  -
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Запаси:
виробничі запаси 20.1 23.3
тварини на вирощуванні та відгодівлі - -
незавершене виробництво -  -
готова продукція  - -
товари  - -
Векселі одержані  -  -
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 183.3 545.5
первісна вартість  183.3 545.5
резерв сумнівних боргів -  -
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 1.6 1.4
за виданими авансами  -  -
з нарахованих доходів  -  -
із внутрішніх розрахунків  538.7  17.6
Інша поточна дебіторська заборгованість 2 614.0 339.2
Поточні фінансові інвестиції  -  -
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті  356.8  1 016.6
в іноземній валюті  25.8 25.8
Інші оборотні активи  - -
Усього за розділом II 3 740.3  1 969.4
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ  -  3.6
БАЛАНС  11542.9 13986.7
 

Пасив

На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ    
Статутний капітал 10050.0 10050.0
Пайовий капітал -  -
Додатковий вкладений капітал -  444.9
Інший додатковий капітал - -
Резервний капітал  17.3  40.7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  486.9  1 938.8
Неоплачений капітал  2 439.5 0.0
Вилучений капітал -  -
Усього за розділом I  8 114.7 12474.4
II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ
Забезпечення виплат персоналу - -
Інші забезпечення - -
Страхові резерви 963.3 1 889.8
Частка перестраховиків у страхових резервах  530.8 1 165.5
Цільове фінансування  -  -
Усього за розділом II 432.5 724.3
III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Довгострокові кредити банків - -
Інші довгострокові фінансові зобов'язання - -
Відсрочені податкові зобов'язання - -
Інші довгострокові зобов'язання - -
Усього за розділом III  0.0  0.0
IV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Короткострокові кредити банків  - -
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями  -  -
Векселі видані  -  -
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги  0.9 11.6
Поточні зобов'язання за розрахунками:  
з одержаних авансів 75.0 0.0
з бюджетом  3.8 4.7
з позабюджетних платежів - 0.5
зі страхування 0.4  0.9
з оплати праці  0.8 1.3
з учасниками  - -
із внутрішніх розрахунків  533.2 -
Інші поточні зобов'язання 2 381.6  769.0
Усього за розділом IV  2 995.7 788.0
V. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ  -  -
БАЛАНС 11542.9 13986.7