Баланс компанії станом на 31 грудня 2003 р.

Актив

На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ
Нематеріальні активи:
залишкова вартість  1.4 7.2
первісна вартість 2.1

8.3

знос  0.7  1.1
Незавершене будівництво - -
Основні засоби:
залишкова вартість  21.4 49.5
первісна вартість  45.3 80.6
знос 23.9 31.1
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств - -
інші фінансові інвестиції 128.9  7 745.9
Довгострокова дебіторська заборгованість -  -
Відсрочені податкові активи  - -
Інші необоротні активи -  -
Усього за розділом I  151.7  7 802.6
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Запаси:
виробничі запаси -  20.1
тварини на вирощуванні та відгодівлі - -
незавершене виробництво - -
готова продукція -  -
товари  250.0 -
Векселі одержані  -  -
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 20.2 183.3
первісна вартість  20.2 183.3
резерв сумнівних боргів  -  -
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом  6.6 1.6
за виданими авансами  72.9 -
з нарахованих доходів  - -
із внутрішніх розрахунків  -  538.7
Інша поточна дебіторська заборгованість  14.0  2 614.0
Поточні фінансові інвестиції  403.7 -
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті  166.9  356.8
в іноземній валюті  20.0  25.8
Інші оборотні активи -  -
Усього за розділом II  954.3 3 740.3
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 0.8  -
БАЛАНС  1 106.8  11542.9
 

Пасив

 

На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ    
Статутний капітал 550.0 10050.0
Пайовий капітал - -
Додатковий вкладений капітал  1.9 -
Інший додатковий капітал  -  -
Резервний капітал 15.4 17.3
Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток)
18.6 486.9
Неоплачений капітал  - 2 439.5
Вилучений капітал  -  -
Усього за розділом I  585.9 8 114.7
II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ
Забезпечення виплат персоналу  -  -
Інші забезпечення  -  -
Страхові резерви 328.0  963.3
Частка перестраховиків у страхових резервах  197.6 530.8
Цільове фінансування  -  -
Усього за розділом II  130.4 432.5
III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Довгострокові кредити банків  - -
Інші довгострокові фінансові зобов'язання -  -
Відсрочені податкові зобов'язання  -  -
Інші довгострокові зобов'язання - -
Усього за розділом III 0.0  0.0
IV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Короткострокові кредити банків -  -
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями -  -
Векселі видані  - -
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 7.5  0.9
Поточні зобов'язання за розрахунками:    
з одержаних авансів 22.0 75.0
з бюджетом 2.2 3.8
з позабюджетних платежів  -  -
зі страхування  0.5 0.4
з оплати праці 1.0 0.8
з учасниками 335.1  -
із внутрішніх розрахунків  -  533.2
Інші поточні зобов'язання  22.2 2 381.6
Усього за розділом IV 390.5  2 995.7
V. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ  -  -
БАЛАНС  1 106.8  11542.9